Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění

  • 2 500 Kč na preventivní onkologické vyšetření ve spolupracujících pracovištích

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP nad 35 let, kteří podstoupí preventivní onkologické vyšetření ve spolupracujícím pracovišti. Seznam pracovišť zapojených do programu je ZDE.

Příspěvek bude poskytnut pojištěncům VZP, kteří nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění, nemají u VZP evidován dluh na pojistném a penále.

Maximální výše příspěvku je 2 500 Kč. Příspěvek je poskytnut jednorázově na bankovní účet.

Program je platný od 1. prosince 2017 do 30. listopadu 2018. O příspěvek lze žádat nejpozději do 30. listopadu 2018 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Jak se do programu zapojit?

Vyšetření si hradí pojištěnec v hotovosti, přímo ve spolupracujícím pracovišti. Od lékaře obdrží doklad o úhradě za provedená vyšetření a lékařem vyplněný a potvrzený voucher.

Příspěvek není určen pro pojištěnce, u kterých aktuálně probíhá léčba onkologického onemocnění nebo byl již stanoven onkologický nález.

Vyšetření je zcela diskrétní, zahrnuje laboratorní a další výkony potřebné k odhalení případného karcinomu. Rozsah a cenu vyšetření stanovují jednotlivá spolupracující pracoviště VZP. K prohlídce není třeba doporučení praktického lékaře, lékařskou zprávu o výsledku vyšetření by však měl od vás obdržet.

VZP si vyhrazuje právo ukončit projekt v jeho průběhu v případě vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Jak získat příspěvek?

O příspěvek si můžete požádat až po skončení všech vyšetření.

Na kterékoliv pobočce VZP předložte originál platebního dokladu o úhradě vyšetření ve spolupracujícím pracovišti (ne starší 3 kalendářní měsíce od data vystavení) a vyplněný, lékařem potvrzený voucher. Doklady můžete zaslat i poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku.