Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy hrazené z fondu prevence

Kdo může příspěvek získat:

Pojištěnec VZP ČR, který:

 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejné zdravotní pojištění
 • je členem Klubu pevného zdraví VZP ČR (přihlásit se do Klubu lze při podání žádosti o příspěvek na pobočce nebo on-line)
 • požádá o příspěvek v době trvání programu a splňuje všechny stanovené podmínky

Kdo může o příspěvek požádat:

 • Pojištěnec VZP ČR starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář Plné moci)
 • Zákonný zástupce pojištěnce VZP ČR mladšího než 18 let

Komu není příspěvek určen:

 • Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP ČR v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou (se žlutým průkazem pojištěnce)

Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy

 1. Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 2. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2016 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.
 3. Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti.
 4. Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.
 5. Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně, vždy do max. výše limitu v každé ze skupin. Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.
 6. Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.
 7. Příspěvek je poskytován výhradně na doklady dokládající úhradu služby/zboží do 3 měsíců od data vystavení.
 8. Za službu/zboží musí být zaplaceno v hotovosti v českých korunách, platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě klient dokládá výňatek z výpisu z účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka).

Doklady potřebné k čerpání příspěvků na preventivní programy:

 • Občanský průkaz, průkaz pojištěnce (k ověření totožnosti)
 • Doklad o úhradě, případně další doklady požadované u jednotlivých programů. Doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
  Účetní/daňový doklad
  1. s uvedením rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název služby, název zboží)
  2. datum vystavení daňového (účetního) dokladu
  3. cena v Kč (s DPH)
  4. identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy)
 • Účetní/daňové doklady jsou přijímány datem vystavení od 1.1. do 30.11. daného kalendářního roku. 
 • Forma účetního/daňového dokladu
  1. Platební doklad (pokladní stvrzenka)
  2. Faktura / platební doklad + výpis z bankovního účtu (postačí se začerněnými nebo přelepenými dalšími finančními údaji) pokud bylo hrazeno převodem z účtu. Nestačí jen příkaz k úhradě.

Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno žadatele o příspěvek (resp. jméno dítěte, pro které je příspěvek požadován) a další indentifikační údaje (alespoň datum narození).

Způsob podání žádosti o příspěvek

Způsob poskytnutí příspěvku

 • bezhotovostně na bankovní účet žadatele/nositele příspěvku (lze sdělit při osobním podání žádosti na klientském místě VZP ČR)

Druhy bankovních účtů, na které lze bezhotovostně poskytnout příspěvek

 • běžný účet
 • spořicí účet
 • podnikatelský účet
 • bankovní účet neplnoletého dítěte.

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct