Kdo může příspěvek získat:

Pojištěnec VZP, který:

 • nedluží na pojistném penále na veřejné zdravotní pojištění
 • požádá o příspěvek v době trvání programu a splňuje všechny stanovené podmínky

Kdo může o příspěvek požádat:

 • pojištěnec VZP starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář Plné moci)
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list dítěte apod.)

Komu není příspěvek určen:

Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou (se žlutým průkazem pojištěnce)

Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy

 1. Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 2. Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018. Výjimka platí pouze u příspěvku na bezlepkovou dietu, na prvotrimestrální screening a kurz přípravy k porodu a na tuzemské ozdravné pobyty pro děti, kde je možno žádost podat do 31. 12. 2018 (korespondenčně do 15. 12. 2018).
 3. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.
 4. Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti, pokud není stanoveno jinak.
 5. Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně (pokud není v programu stanoveno jinak), vždy do max. výše limitu v každé ze skupin (nevztahuje se na pohybové aktivity pro dospělé a očkování). Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.
 6. Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.
 7. Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018, a to do 3 měsíců od data vystavení. Podmínka 3 měsíců neplatí pro program Maminka a Bezpříspěvkoví dárci krve.
 8. Za službu (zboží) musí být zaplaceno v českých korunách - v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě klient dokládá výňatek z výpisu z účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka).
 9. Pokud klient zakoupí službu (zboží) přes internetový portál, musí doložit výpis z bankovního účtu, viz výše, a daňový (účetní) doklad vystavený poskytovatelem.
 10. Při zaplacení zboží dobírkou musí klient doložit o doklad o zaplacení dobírky.
 11. Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Nelze akceptovat úhradu zboží/služby jakýmkoliv druhem poukázek, ani úhradu formou příspěvku od zaměstnavatele apod.

VZP si vyhrazuje právo program v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Doklady potřebné k čerpání příspěvků na preventivní programy

 • občanský průkaz, průkaz pojištěnce (k ověření totožnosti), ev. rodný list dítěte apod.

 • doklad o úhradě, případně další doklady požadované u jednotlivých programů

Účetní/daňový doklad (dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.):

 1. označení účetního dokladu

 2. s uvedením rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název služby, název zboží)

 3. datum vystavení daňového (účetního) dokladu

 4. cena v Kč (s DPH)

 5. identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy)

Účetní/daňové doklady jsou přijímány s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018.

Povinnost vydat stvrzenku o prodeji zboží vyplývá ze živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), podle kterého je podnikatel povinen, a to na žádost zákazníka, vydat doklad o prodeji zboží či poskytnutí služby.

Forma účetního/daňového dokladu:

 1. platební doklad (pokladní stvrzenka)
 2. faktura / platební doklad + výpis z bankovního účtu (postačí se začerněnými nebo přelepenými dalšími finančními údaji) pokud bylo hrazeno převodem z účtu. Nestačí jen příkaz k úhradě.

Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno žadatele o příspěvek (resp. jméno dítěte, pro které je příspěvek požadován) a další identifikační údaje (alespoň datum narození).

VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje.

Dárci krve předkládají k žádosti o příspěvek legitimaci dobrovolného dárce krve nebo jiný doklad prokazující aktivní bezplatné dárcovství krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně.

Způsob podání žádosti o příspěvek

Způsob poskytnutí příspěvku

 • bezhotovostně na bankovní účet žadatele/nositele příspěvku (lze sdělit při osobním podání žádosti na klientském pracovišti VZP)

Druhy bankovních účtů, na které lze bezhotovostně poskytnout příspěvek

 • běžný účet
 • spořicí účet
 • podnikatelský účet
 • bankovní účet neplnoletého dítěte.