Pořadatel a organizátor soutěže:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále též „Pořadatel“ nebo „VZP ČR“).

Název soutěže:

Soutěž o poukázky na nákup zboží značky LITEX

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě. Informace, podrobná pravidla a podmínky soutěže jsou uvedeny na webových stránkách Klubu pevného zdraví VZP ČR (dále jen „KPZ“).

Trvání soutěže:

Soutěž probíhá dne 24. 1. 2019.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a členem KPZ, je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Pojďme si v těchto mrazivých dnech zlepšit náladu soutěží o poukázky na nákup zboží značky LITEX, a to 1× v hodnotě 1 000 Kč a 2× v hodnotě 500 Kč.

Stačí, když do komentáře popíšete vaši představu ideální dovolené a označíte v komentáři, s kým byste tuto dovolenou chtěli strávit.

Vaši odpověď uveďte do komentáře pod soutěžní post na facebookovém profilu KPZ  24. 1. 2019. Výherce vylosujeme 25. 1. 2019. Vylosujeme 3 výherce.

Pořadatel zveřejní na webových stránkách KPZ informace o soutěži včetně přehledu jednotlivých výher i podmínek soutěže.

Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že dne 24. 1. 2019 zašle odpověď na soutěžní výzvu: „Stačí, když do komentáře popíšete vaši představu ideální dovolené a označíte v komentáři, s kým byste tuto dovolenou chtěli strávit.“ pod soutěžní post na facebookovém profilu KPZ.

Na regulérní průběh soutěže bude dohlížet Bc. Darya Chopovská, odborná referentka marketingové komunikace VZP ČR.

Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v soutěži.

Podmínkou soutěže je členství v KPZ. V případě výhry je soutěžící povinen se prokázat číslem pojištěnce. Pokud nejste členem KPZ, rychlou on-line přihlášku naleznete ZDE.

Výherci jsou na vyžádání povinni zaslat Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, IČ: 41197518 jako Pořadateli prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu soutez@klubpevnehozdravi.cz do 31. 1. 2019 své osobní údaje ve struktuře:
jméno a příjmení, ulice, PSČ, město a číslo pojištěnce

Výhry a vyhlášení vítězů:

Vyhlášeni budou 3 vítězové, kteří získají poukázku v hodnotě: 1× – 1 000 Kč, 2× – 500 Kč.

Soutěž končí dne 24. 1. 2019 ve 23.59 hod. Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem na facebookovém profilu KPZ a na webových stránkách www.klubpevnehozdravi.cz nejpozději 25. 1. 2019 v 16.00 hod.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Aktivním zapojením do dané soutěže uděluji souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů za účelem ověření oprávněnosti účasti v předmětné soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nebo na e-mailovou adresu soutez@klubpevnehozdravi.cz, a to do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Na námitky podané později nebude brán zřetel.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes shora uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity facebookových účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní facebookový účet).

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit odpovědi, jejichž obsah by byl v rozporu s dobrými mravy nebo s obecně závaznými právní předpisy.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže, a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži, včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Pořadatele.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.