Za zdravým vzduchem 2018

Projekt „Za zdravým vzduchem 2018“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.

Poskytnutí příspěvku z fondu prevence na tuzemský ozdravný pobyt

  1. Příspěvek bude poskytnut na každé dítě pojištěné u VZP, které se zúčastnilo tuzemského ozdravného pobytu v případě, že byly alokovány prostředky fondu prevence na tento tuzemský ozdravný pobyt. Podmínkou tedy je, že školské zařízení má před konáním ozdravného pobytu uzavřenou smlouvu na alokaci finančních prostředků s VZP. Seznam MŠ a ZŠ zapojených do programu naleznete zde.
  2. Tuzemský ozdravný pobyt je realizován od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 a od 1. 9. 2018 do 23. 12. 2018.
  3. Výše poskytnutého příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) je maximálně 1 200 Kč.
  4. O příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte po návratu dítěte z tuzemského ozdravného pobytu.
  5. O příspěvek zákonný zástupce dítěte žádá na klientském pracovišti VZP nejpozději do 31. 12. 2018. Při podání žádosti o příspěvek zákonný zástupce dítěte dokládá platební doklad o úhradě tuzemského ozdravného pobytu a potvrzení školského zařízení, že se dítě tuzemského ozdravného pobytu zúčastnilo.
  6. Příspěvek na ozdravný pobyt dítěte bude poskytnut na bankovní účet zákonného zástupce dítěte.
Přehled oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší (XLS)
Přehled oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (XLS)